Beknopte definitie:

Taken kunnen delegeren, zorgen voor afstemming en duidelijke communicatie. Aandacht hebben voor de ontwikkeling en het inspireren / motiveren van medewerkers. Gepast omgaan met conflicten en de eigen stijl afstemmen in functie van de noden. Een preventiebeleid uitwerken rekening houdend met veiligheid, gezondheid en mentaal welzijn.

Kernwoorden:

 • Delegeren
 • Resultaatgerichtheid
 • Communicatie
 • Coachen
 • Inspireren en motiveren
 • Conflicthantering
 • Zelfreflectie

Gedragsindicatoren:

 • Taken en verantwoordelijkheden delegeren / beoogde resultaten en eenieders rol verduidelijken / opvolgen van de voortgang van het werk / bijsturen wanneer nodig / beslissingname
 • Afstemming en communicatie stimuleren
 • Benutten van ieders kwaliteiten en talenten / ontwikkelen van medewerkers / geeft feedback / stimuleren tot het nemen van initiatieven
 • Inspireren en motiveren van medewerkers / visie en beleid uitdragen / charismatische aanpak / aandacht voor mensgerichte aspecten
 • Conflicthantering
 • Leiderschapsstijl afstemmen op de noden van de medewerker / kritisch reflecteren over de eigen stijl
 • Preventiebeleid uitwerken rekening houdend met veiligheid, gezondheid en mentaal welzijn op het werk

Relatie met andere competenties:

 • Communicatieve vaardigheden
 • Inlevingsvermogen (empathie)
 • Organisatiebetrokkenheid
 • Coaching
 • Positieve ingesteldheid
 • Planning en organisatie

Ontwikkeltips:

 • Hou geregeld de vinger aan de pols bij je werknemers: jobinhoud, werkdruk, persoonlijke ontwikkeling, teamsfeer, … .
 • Bevraag regelmatig of de doelstellingen die je vooropstelt voor je medewerkers helder zijn. Indien niet, formuleer ze dan concreter. Hanteer hierbij het SMART principe.
 • Stimuleer initiatiefname bij je werknemers door hen zelf met ideeën te laten komen.
 • Ga kritisch na of de overlegmomenten die je organiseert (briefing, vergadering, 1 op 1-gesprekken) bijdragen tot een efficiënte communicatie.
 • Wees rechtvaardig en kritisch in je beoordeling. Geef regelmatig feedback, besteed ook aandacht aan positieve feedback. Met een oprecht compliment toon je je waardering.
 • Bied ruimte aan je medewerkers om zelf initiatieven aan te brengen.
 • Betrek medewerkers bij het nemen van besluiten waar mogelijk.
 • Door je medewerkers te observeren krijg je een goed beeld van hun sterke en minder sterke kanten. Ook leert dit je op welke wijze je welke medewerker dient te benaderen. Dit zal je leiderschap versterken.